[Google Meet] cho phép quản trị viên kiểm soát người tham gia họp trực tuyến

Mới đây, 16/6/2021 Google cho biết đã thêm tính năng cài đặt cho quản trị viên mới để kiểm soát ai có thể tham gia cuộc gọi trên Google Meet của tổ chức bạn và cuộc gọi nào mà người dùng của bạn có thể tham gia

Điều gì sẽ thay đổi?

Google sẽ thêm cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cho phép quản trị viên đặt chính sách về những người có thể tham gia cuộc gọi điện video trong tổ chức của mình và cài đặt cho phép người dùng trong tổ chức của mình có thể tham gia cuộc gọi điện video từ các tổ chức khác hay không.

Lưu ý quan trọng: Sẽ không có thay đổi nào đối với trải nghiệm Google Meet hiện tại của bạn khi khởi chạy các cài đặt mới này. Trải nghiệm của bạn sẽ chỉ thay đổi nếu quản trị viên của bạn thay đổi cài đặt hiện tại.

  • Quản trị viên hiện có ba cài đặt để kiểm soát loại cuộc họp nào mà người dùng từ tổ chức của mình có thể tham gia: Cuộc họp do ai đó trong tổ chức của bạn tạo
  • Các cuộc họp được tạo bởi bất kỳ khách hàng Google Workspace nào khác
  • Tất cả các cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp được tạo bằng tài khoản Google cá nhân

Thông tin khác: Theo mặc định, người dùng gói dịch vụ K-12 Google Workspace for Education có thể tham dự các cuộc họp do bất kỳ người dùng Google Workspace nào khác tổ chức. Ví dụ: một người dùng K-12 Google Workspace for Education có thể tham gia một cuộc họp ngoại khóa do tổ chức của trường khác tổ chức. Điều này cũng có nghĩa là theo mặc định, người dùng K-12 Google Workspace for Education không thể tham gia các cuộc họp do Tài khoản Google cá nhân tổ chức. (Mặc định của người dùng giáo dục đại học là có thể tham gia bất kỳ cuộc họp nào, bao gồm cả những cuộc họp được tạo bằng tài khoản Google cá nhân.) Đối với tất cả những người dùng Google Workspace (không phải Edu) khác, mặc định được đặt để cho phép người dùng tham gia bất kỳ cuộc họp nào, bao gồm cả những cuộc họp được tạo bằng tài khoản Google cá nhân.

Ngoài ra, Quản trị viên hiện cũng có ba tùy chọn để kiểm soát ai có thể tham gia các cuộc họp do người dùng trong tổ chức của mình tạo:

  • Chỉ người dùng từ tổ chức của bạn hoặc người dùng gọi điện bằng điện thoại
  • Người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc gọi điện bằng điện thoại
  • Tất cả người dùng, bao gồm cả những người chưa đăng nhập bằng tài khoản Google

Đối với người dùng Google Workspace for Education, mặc định được cài đặt để chỉ cho phép những người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Google hoặc gọi điện bằng điện thoại. Điều này có nghĩa là theo mặc định, người dùng đã đăng xuất không thể tham gia các cuộc họp Giáo dục. Đối với khách hàng Education đã chọn thủ công cho phép người dùng đã đăng xuất tham gia cuộc họp của họ, cài đặt mặc định của họ sẽ là tất cả người dùng, bao gồm cả những người chưa đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân.

Tất cả người dùng Google Workspace khác: mặc định được cài đặt để cho phép tất cả người dùng, kể cả những người chưa đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân, tham gia cuộc họp.

Tại sao có tính năng này?

Cung cấp cho quản trị viên khả năng kiểm soát cuộc họp nào mà người dùng của họ có thể tham gia bằng tài khoản Google Workspace của mình và những người có thể tham gia cuộc họp người dùng của họ sẽ giúp đảm bảo các cuộc họp an toàn hơn. Nó cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi như kết nối học sinh với học sinh học ở các trường khác, cơ hội phát triển chuyên môn cho các nhà giáo dục và diễn giả bên ngoài đến thăm một lớp học.

Ai sẽ bị ảnh hưởng?

  • Quản trị viên: Sẽ không có thay đổi nào đối với trải nghiệm cuộc họp trong tổ chức của bạn trừ khi bạn cập nhật các cài đặt này.  (Lưu ý: Người tổ chức cuộc họp không thể ghi đè cài đặt quản trị viên.)
  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động của người dùng cuối.

Khi nào tính năng này được cập nhật?

Tên miền nào đã kích hoạt đồng ý phát hành nhanh và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ 16/6/2021

Ai được cập nhật?

Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google WorkspaceGoogle Workspace for Education, cũng như khách hàng G Suite BasicBusiness.

Người dùng có Tài khoản Google cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi các cài đặt này. Tùy thuộc vào cài đặt Quản trị viên, họ có thể không tham gia được các cuộc họp do người dùng Google Workspace tổ chức và ngược lại.