[Google Calendar] Quản lý và giới hạn các truy vấn

Những thay đổi quan trọng đối với API của Google Calendar quản lý và giới hạn các truy vấn

Google Calendar đã thay đổi gì?

Đã có một sự thay đổi đối với cách API của Google Calendar quản lý việc sử dụng. Trước đây, các truy vấn API Lịch được theo dõi và giới hạn hàng ngày. Các truy vấn này hiện được theo dõi và giới hạn trên cơ sở từng phút.

Xem bên dưới để biết thêm thông tin.

Ai bị ảnh hưởng?

Quản trị viên và nhà phát triển

Tại sao quan trọng

Thay đổi này mang lại kết quả tốt hơn khi hẹ thống vượt quá hạn ngạch hoạt động, vì các yêu cầu sẽ bị giới hạn theo tỷ lệ cho đến khi có hạn ngạch thay vì giảm tất cả các yêu cầu trong thời gian còn lại trong ngày. Ngoài ra, điều này sẽ giúp các nhà phát triển xác định các vấn đề xung quanh việc thực thi hạn ngạch nhanh hơn.

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về việc sử dụng và giới hạn hạn ngạch trong bảng điều khiển API của Google.

Chi tiết cập nhật

Để đảm bảo bạn đang làm việc hiệu quả với hạn ngạch của mình, chúng tôi khuyên bạn nên:

  • Sử dụng push notifications thay vì thăm dò.
  • Định thời gian ngẫu nhiên để đảm bảo yêu cầu của người dùng được trải đều, chứ không phải theo từng đợt yêu cầu.
  • Sử dụng đồng bộ hóa gia tăng với tokens thông báo đồng bộ hóa cho tất cả các collections thay vì truy xuất liên tục tất cả các mục.
  • Tăng kích thước trang để truy xuất nhiều dữ liệu hơn cùng một lúc bằng cách sử dụng tham số kết quả tối đa.
  • Cập nhật các sự kiện khi chúng thay đổi để tránh tạo lại tất cả các sự kiện trên mỗi lần đồng bộ hóa.
  • Sử dụng dự phòng theo cấp số nhân để thử lại lỗi để giới hạn tốc độ hoạt động bình thường.

Sử dụng như thế nào? 

  • Quản trị viên và Nhà phát triển: Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách xem việc sử dụng và giới hạn API của bạn.
  • Người dùng cuối: Không có tác động của người dùng cuối đối với tính năng này.

Gói dịch vụ nào có thể sử dụng?