DNS Failover là gì?

Dịch vụ chuyển đổi dự phòng DNS từ ClouDNS giữ cho các trang web và dịch vụ web của bạn trực tuyến trong trường hợp hệ thống hoặc mạng ngừng hoạt động. Nó làm cho cuộc sống của các quản trị viên DNS dễ dàng hơn!

DNS Failover là một cơ chế công nghệ tự động cập nhật các bản ghi DNS nếu xảy ra sự cố với máy chủ hoặc mạng lưu trữ của bạn. Khi phát hiện lỗi, DNS Failover sẽ được kích hoạt để thực hiện các hành động khác nhau nhằm duy trì tính khả dụng của bạn.

Tùy thuộc vào cách bạn thiết lập, nó chỉ có thể thông báo sự cố hoặc giải quyết sự cố bằng cách cung cấp cho người dùng một địa chỉ IP khác từ một máy chủ thay thế.

Với DNS Failover, bạn cũng có thể di chuyển lưu lượng giữa các kết nối mạng dự phòng.