Bản ghi LOC của tên miền là gì?

Bản ghi tên miền LOC (Location) là một loại bản ghi DNS được sử dụng để lưu trữ thông tin vị trí địa lý của một tài nguyên mạng.

Bản ghi này cho phép người dùng biểu diễn địa chỉ địa lý của máy chủ hoặc tài nguyên mạng thông qua các thông số như kinh độ, vĩ độ, độ cao và độ chính xác.

Bản ghi LOC được định dạng theo tiêu chuẩn RFC 1876 và chứa các trường sau:

  1. Kích thước: Xác định kích thước của tài nguyên hoặc vùng địa lý liên quan đến bản ghi. Kích thước này được xác định bằng mét hoặc mét vuông.
  2. Kinh độ và Vĩ độ: Xác định vị trí địa lý của tài nguyên. Kinh độ và vĩ độ được biểu diễn bằng độ, phút, giây và hướng (North, South, East, West).
  3. Độ cao: Xác định độ cao của tài nguyên so với mặt biển. Độ cao được biểu diễn bằng mét.
  4. Độ chính xác: Xác định độ chính xác của vị trí địa lý được chỉ định. Độ chính xác này được biểu diễn bằng mét.

Bản ghi LOC không được sử dụng rộng rãi và thường ít được hỗ trợ bởi các dịch vụ DNS hiện đại. Mặc dù vậy, nó vẫn tồn tại và có thể được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt khi cần thiết để lưu trữ thông tin vị trí địa lý trong một tên miền.