Bản ghi CERT của tên miền là gì?

Bản ghi DNS CERT (Certificate) là một loại bản ghi DNS được sử dụng để liên kết các chứng chỉ công cộng (public certificate) với một tên miền cụ thể.

Bản ghi này cho phép người dùng xác định chính xác các chứng chỉ được sử dụng cho tên miền đó và tìm hiểu về thông tin bổ sung liên quan đến chứng chỉ, như văn bản mô tả và thời gian hiệu lực.

Bản ghi CERT chứa thông tin về loại chứng chỉ, thuật toán mã hóa, các thuộc tính bổ sung và các giá trị liên quan khác. Nó có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về chứng chỉ SSL/TLS, chứng chỉ S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) và các loại chứng chỉ khác trong hạ tầng mạng.

Thông qua bản ghi CERT, người dùng có thể xác minh tính hợp lệ của một chứng chỉ và đảm bảo rằng nó được phát hành bởi một tổ chức đáng tin cậy. Điều này quan trọng trong việc xác thực các kết nối an toàn trên Internet, bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin.