Bản ghi OPENPGPKEY của tên miền là gì?

Bản ghi OPENPGPKEY là một loại bản ghi DNS được sử dụng để cung cấp khóa công khai OpenPGP cho một tên miền cụ thể.

OpenPGP là một chuẩn mã hóa và chữ ký số mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi cho việc bảo mật email và truyền thông điện tử.

Bản ghi OPENPGPKEY chứa khóa công khai được mã hóa của một hoặc nhiều người dùng trong hệ thống OpenPGP. Khóa công khai này được sử dụng để xác thực và mã hóa thông điệp gửi đến tên miền tương ứng. Một tên miền có thể chứa nhiều bản ghi OPENPGPKEY để đại diện cho nhiều khóa công khai của nhiều người dùng.

Bản ghi OPENPGPKEY được xác định trong RFC 7929 và chứa các trường sau:

  1. Tên miền: Xác định tên miền mà bản ghi OPENPGPKEY áp dụng.

  2. Dữ liệu khóa: Chứa khóa công khai OpenPGP đã được mã hóa.

Thông qua bản ghi OPENPGPKEY, người dùng có thể truy cập khóa công khai OpenPGP của một tên miền cụ thể và sử dụng nó để xác thực và mã hóa dữ liệu trong việc gửi email hoặc truyền thông điện tử. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin qua mạng.