Bản ghi PTR của tên miền là gì?

Bản ghi PTR (Pointer) là một loại bản ghi DNS được sử dụng để tạo liên kết giữa một địa chỉ IP và một tên miền.

Bản ghi PTR thường được sử dụng để thực hiện phân giải ngược (reverse DNS lookup) để tìm ra tên miền tương ứng với một địa chỉ IP cụ thể.

Khi một máy tính hoặc máy chủ có một địa chỉ IP, bạn có thể sử dụng bản ghi PTR để tìm tên miền mà địa chỉ IP đó tương ứng. Điều này hữu ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như xác định tên miền của một địa chỉ IP từ các bản ghi nhật ký (logs) hoặc xác minh tính hợp lệ của một máy chủ qua tên miền của nó.

Bản ghi PTR thường được cấu hình trong khu vực ngược (reverse zone) của DNS, được sử dụng đối với việc phân giải ngược của địa chỉ IP. Thông qua bản ghi PTR, bạn có thể ánh xạ một địa chỉ IP ngược lại thành một tên miền. Ví dụ, bản ghi PTR có thể liên kết địa chỉ IP 192.0.2.1 với tên miền example.com.

Lưu ý rằng để sử dụng phân giải ngược và tìm tên miền từ địa chỉ IP bằng bản ghi PTR, bạn cần quyền truy cập và cấu hình phù hợp trên hệ thống DNS tương ứng.