Bản ghi DNAME của tên miền là gì?

Bản ghi DNAME (Delegation Name) là một loại bản ghi DNS được sử dụng để thực hiện chuyển hướng hoặc ánh xạ tên miền và tất cả các tên con của nó đến một tên miền khác.

Bản ghi DNAME cho phép tái cấu trúc và chuyển đổi cấu trúc tên miền một cách linh hoạt.

Khi một bản ghi DNAME được đặt cho một tên miền, nó cho biết rằng tất cả các tên con của tên miền đó (ví dụ: subdomain.example.com) được chuyển hướng hoặc ánh xạ đến một tên miền khác (ví dụ: targetdomain.com). Khi một yêu cầu DNS được gửi đến tên con, hệ thống DNS sẽ trả về một bản ghi CNAME (Canonical Name) cho tên miền mục tiêu. Điều này cho phép các yêu cầu được chuyển tiếp và giải quyết tên miền mục tiêu.

Sử dụng bản ghi DNAME, bạn có thể thực hiện việc chuyển hướng toàn bộ tên miền và các tên con của nó, đồng thời duy trì các yêu cầu và truy vấn DNS liên quan. Điều này hữu ích khi bạn muốn thay đổi cấu trúc tên miền hoặc tái cấu trúc mạng mà không làm gián đoạn quá trình phân giải tên miền.

Lưu ý rằng bản ghi DNAME không được sử dụng rộng rãi và ít phổ biến so với các bản ghi DNS khác. Nó đòi hỏi sự hỗ trợ và cấu hình phù hợp trên hệ thống DNS tương ứng.