Bản ghi HINFO của tên miền là gì?

Bản ghi HINFO (Host Information) là một loại bản ghi DNS được sử dụng để lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính hoặc máy chủ mạng.

Bản ghi này cung cấp thông tin chi tiết về phần cứng và phần mềm mà máy chủ sử dụng.

Bản ghi HINFO chứa hai trường chính:

  1. CPU type (Loại CPU): Xác định loại bộ xử lý (CPU) được sử dụng trong máy chủ. Ví dụ: "Pentium 4", "SPARC", "ARM".

  2. Operating system (Hệ điều hành): Xác định hệ điều hành được cài đặt trên máy chủ. Ví dụ: "Windows Server 2019", "Linux CentOS 7", "FreeBSD 12.2".

Thông tin trong bản ghi HINFO không bắt buộc và có thể có hoặc không có. Nó thường được sử dụng để cung cấp thông tin về hệ thống cho mục đích tham khảo hoặc quản lý mạng. Tuy nhiên, bản ghi HINFO không được sử dụng phổ biến và ít được hỗ trợ bởi các dịch vụ DNS hiện đại, vì vậy nó có thể không có sẵn hoặc không được cập nhật đúng với thông tin hiện tại.