Bản ghi keo (glue record) là gì?

Các bản ghi keo (glue record) là các bản ghi địa chỉ cung cấp IP cho ns1.vi-du-ban-keo.vn. Bộ phân giải sẽ sử dụng một hoặc nhiều các địa chỉ IP để truy vấn một máy chủ của tên miền, cho phép hoàn thành các truy vấn DNS.

Glue record là gì?

Một bản ghi keo là một thuật ngữ cho một bản ghi được phục vụ bởi một máy chủ DNS không có thẩm quyền cho tên miền này, để tránh tình trạng phụ thuộc vào vùng DNS.

Bản ghi keo là Địa chỉ IP của nameservers tại cơ quan đăng ký tên miền. Hồ sơ keo là phần cơ bản của bản ghi DNS vì chúng giúp giải quyết các máy chủ DNS ở cấp độ cốt lõi. Nếu bạn muốn thay đổi nameservers cho một trang web, bạn sẽ phải cung cấp Bản ghi keo cho một máy chủ DNS mới. Không có chúng, một tên miền sẽ không hoạt động vì bất kỳ ai yêu cầu thông tin DNS sẽ bị kẹt trong một vòng lặp. Có một sự phụ thuộc theo chu kỳ của tham chiếu vòng tròn. Tham chiếu trong các máy chủ tên miền cho một tên miền không thể trả về kết quả nếu tại máy chủ tên miền đó không cung cấp dịch vụ cho tên miền của bạn. Bản ghi keo là bản ghi A bổ sung cho phép máy khách DNS xác định vị trí nameservers.

Khi nào cần glue record?

Ví dụ: giả sử tên miền của bạn (yourdomain.com) đang sử dụng ns1.nameserver.com và ns2.nameserver.com làm nameservers, nhưng ngoisaoso.net cũng sử dụng ns1.nameserver.com và ns2.nameserver.com làm nameservers. Đây là cách phụ thuộc theo chu kỳ được tạo ra. Để phá vỡ chu trình, hệ thống DNS sử dụng bản ghi keo.

Bạn cũng có thể hiểu bản ghi keo bằng cách hiểu A Records. Bản ghi A (A record) là bản ghi DNS có thể được sử dụng để trỏ tên miền và tên máy chủ của bạn đến địa chỉ IP tĩnh. Ví dụ: bản ghi A cho ngoisaoso.net bao gồm ns1.ngoisaoso.net và ns2.ngoisaoso.net và địa chỉ IP. Những máy chủ này có thể tiếp cận trực tiếp. Tuy nhiên, đối với một tên miền như ngoisaoso.vn, các máy chủ DNS gốc sẽ vượt qua các máy chủ tên ns1.ngoisaoso.net và ns2.ngoisaoso.net và cần một chuỗi phân giải để truy vấn bản ghi DNS, đây là khi cần một bản ghi keo.

Vậy, nó hoạt động như thế nào? Hãy xem một ví dụ:

Trong ví dụ này, tôi sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa việc có bản ghi Keo và không có bản ghi này. Nếu bạn không cung cấp với nhà đăng ký cho bản ghi keo, các nameservers khác sẽ cố tìm kiếm địa chỉ IP của ngoisaoso.vn và sẽ yêu cầu máy chủ tên miền (TLD) giới thiệu và gặp phải vấn đề sau:

Trình duyệt: "Xin chào! Tôi cần địa chỉ IP của ngoisaoso.vn, đó là gì?

Máy chủ tên miền .vn: Tôi không biết, nhưng bạn có thể hỏi nameserver.
Đó là ns1.ngoisaoso.net lần cuối cùng tôi kiểm tra.

Trình duyệt: Được rồi! để gửi truy vấn đến ns1.ngoisaoso.net,
Hi ns1.ngoisaoso.net, tôi cần địa chỉ IP. Đó là gì?

Máy chủ tên miền .vn: Tôi không biết, hãy hỏi phụ huynh ngoisaoso.vn

Trình duyệt: Tôi không thể, tôi cần một địa chỉ IP


Khi bạn thiết lập Bản ghi keo tại nhà đăng ký, việc tra cứu DNS sẽ diễn ra như sau:

trình duyệt yêu cầu địa chỉ IP ....

Trình duyệt: Cảm ơn! Để gửi truy vấn đến ns1.ngoisaoso.net, tôi cần địa chỉ IP.

Máy chủ tên miền .vn: Có, đó là 192.0.2.0 đó là địa chỉ IP tôi đang lưu trong lần cuối cùng tôi kiểm tra.

Trình duyệt: Cảm ơn! Tôi đã thấy địa chỉ IP rồi ha ha, cảm ơn nha! Gửi truy vấn... đến trang web.

Nó có ý nghĩa gì?

Trong quá trình xử lý, bạn sẽ được hỏi DNS nào bạn muốn sử dụng khi hoàn thành xử lý. Thông thường, bản ghi cần để thực hiện truy vấn luôn bên ngoài (nameserver của bạn ở Ngôi Sao Số hoặc máy chủ khác), hoặc nameserver tùy chỉnh (nameserver được đặt trên Cpanel hay Directadmin của bạn mà chúng tôi cũng sẽ có quyền truy cập) hoặc nameserver của Ngôi Sao Số. Các hệ thống DNS trung gian này có thể hỗ trợ thiết lập nameservers cho cả nameservers tùy chỉnh hoặc nameservers của Ngôi Sao Số và sẽ đưa ra hướng dẫn về những gì cần cập nhật cũng như hỗ trợ bất cứ khi nào có thể, nhưng bạn sẽ quản lý các thay đổi thông tin bên ngoài bản ghi, kể cả bản ghi keo ( glue records ) cho tên miền tùy chỉnh hoặc bất kỳ DNS nào bên trong các vùng DNS bên ngoài.