Tôi muốn biết quy trình đăng ký tên miền ".vn" như thế nào ?

Dưới đây là quy trình để đăng ký một tên miền .vn

 

quytrinhdangkytenmien