Tôi có thể sử dụng các ký tự nào khi đăng ký một tên miền?

Bạn có thể sử dụng các ký tự az và 0-9 (trong bất kỳ kết hợp nào) để đăng ký domain. Bạn cũng có thể sử dụng gạch ngang (-), mặc dù tên miền của bạn không thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng một dấu gạch ngang -

Bạn không thể sử dụng bất kỳ ký tự khác và cũng không nên bạn sử dụng dấu chấm câu.