Tôi đã đăng ký một tên miền, nhưng tôi đã nhầm lẫn trong khi đăng ký, tôi có thể hủy bỏ đăng ký của tôi?

Theo quy định Domain Name Service Agreement  tất cả các mua bán đều là cuối cùng.  Nếu bạn muốn đăng ký một tên miền khác nhau, bạn sẽ phải trả tiền một lần nữa.