[Sản phẩm] Quản lý tab

Quản lý tab là quản lý các tab được cấu hình cho phép hiển thị ngoài site trong phần xem chi tiết của từng sản phẩm.

1. Quản lý tab

Là các tab hiển thị trong chi tiết sản phẩm cho phép bạn linh động tạo và bố trí vị trí của các tab khi người dùng xem sản phẩm của bạn.

sp quanlytab 2

  • Cho phép sửa xóa các tab hiện có.
  • Thêm tab mới theo theo từng nội dung tùy chọn.

2. Hiển thị chi tiết sản phẩm

Hình ảnh hiển thị tab khi xem chi tiết sản phẩm ở ngoài site.