[Sản phẩm] Nội dung giao dịch

Nội dung giao dịch là thông tin cấu hình mặc định sẽ gửi bằng email đến khách hàng những thông tin cần thiết đã được thiết lập trong phần email gửi đi khi khách hàng đặt mua sản phẩm và gủi thông tin xác nhận đã thanh toán thành công đơn hàng trên hệ thống website tới khách hàng với thông số sản phẩm được cấu hình trước.

1. Truy cập cấp hình

a. Truy cập: Tại menu đưa chuột đến mục cấu hình mô đun và chọn chức năng “Nội dung giao dịch”.

b. Tùy chỉnh nội dung:

  • Mặc định, nội dung email gửi đi sẽ hiển thị như trong hình. Khi người quản trị chỉnh sửa lại nội dung thì hệ thống sẽ lưu lại nội dung mới - nội dung vừa tùy chỉnh.
  • Có thể sử dụng các biến dựng sẵn. Ví dụ: {order_code} để gọi nội dung tương ứng, như mô tả trong bảng.
  • Tương tự cho nội dung email “Xác nhận thanh toán”.

2. Chỉnh sửa các cấu hình

a. Chỉnh sửa thông tin hướng dẫn thanh toán.

Hướng dẫn tanh toán”: là thông báo thanh toán tích hợp cổng thanh toán như paypal, onepay và hiển thị ngoài site ở bước cuối cùng của thanh toán.

sp noidunggiaodich 2

b. Chỉnh sửa thông tin thông báo đơn hàng

Thông báo đơn hàng”: là dạng form định dạng gởi thông báo tới khách hàng khi đặt hàng sản phẩm.

c. Chỉnh sửa thông tin xác nhận đơn hàng.

Xác nhận thanh toán”: là dạng form định dạng gửi thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng tới khách hàng.