[Sản phẩm] Quản lý tags

Cho phép quản lý các tags từ khóa cho sản phẩm, giúp hệ thống linh động tạo ra các từ khóa liên quan đến sản phẩm hoặc bạn chủ động thêm từ khóa.

1. Quản lý tags

Quản lý tags là quẩn lý các từ khóa cho sản phẩm dùng trong việc SEO kết quả lên công cụ tìm kiếm.

sp quanlytab 1

  • Quản lý sửa xóa từ khóa (tabs).
  • Thêm mới từ khóa.
  • Tìm kiếm từ khóa trong quản lý tags.

2. Thêm tags vào sản phẩm

Các từ khóa còn được phát sinh trong quá trình đăng sản phẩm do người quản trị điền vào hoặc hệ thống tự chọn từ khóa sinh ra.

Các từ khóa sẽ hiển thị ngoài site khi bạn xem chi tiết một sản phẩm. Nó sẽ được đặt dưới phần chi form hiển thị “Chi tiết sản phẩm”.