[Bất động sản] Dự án

Cho phép tạo linh động các dự án để tải vào các bất động sản liên quan tới dự án.
Quản lý khu vực tạo dự án đơn giản được chia làm hai khu vực chính.

Khu vực 1: Các dự án đã tạo bao gồm tên dự án, giới thiệu sơ dự án và chức năng bao gồm:
chucnang link  Liên kết đến chi tiết bài viết về dự án.
chucnang sua  Sửa dự án
chucnang xoa  Xóa dự án

Khu vực 2: Cho phép thêm dự án mới bao gồm các trường dữ liệu:
+ Tên dự án: Tiêu đề cho dự án (Nhập tối đa 160 ký tự).
+ Liên kết tĩnh: Liên kết tĩnh cho url dự án.
+ Giới thiệu dự án: Giới thiệu sơ về dự án. (thẻ description).
+ Hình minh họa
+ Giới thiệu chi tiết dự án

duan 1