Máy chủ cần vận hành cho website do Ngôi Sao Số thiết kế

Hướng dẫn vận hành website trên máy chủ dùng riêng của doanh nghiệp.

I. Máy chủ cần để vận hành website

1. Hệ điều hành:

Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS…) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7

2. PHP:

PHP từ bản 5.6 đến PHP 7.3 kèm theo các thư viện sau:
- Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)
- PHP hỗ trợ Opendir
- PHP hỗ trợ thư viện xử lý ảnh GD
- PHP hỗ trợ thư viện XML
- PHP hỗ trợ thư viện mã hóa OpenSSL
- PHP hỗ trợ Session
- PHP hỗ trợ uploads file.
- PHP hỗ trợ JSON.

- Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite.
- Máy chủ Nginx cấu hình các thông số rewite.
- Máy chủ IIS 7.0 hoặc IIS 7.5 cần cài thêm module rewrite
- Môi trường PHP mở rộng: Các thư viện PHP cần có: file_uploads, session, mbstring, curl, gd2, zlib, soap, php_zip.

3. Cơ sở dữ liệu MySQL:

MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất.

II. Mã nguồn website cần xử lý khi vận hành:

- Tải file zip và giải nén
- Tải toàn bộ mã nguồn trong thư mục \domains\domain_name.com\public_html lên máy chủ vận hành.
- Tạo cơ sở dữ liệu và import file \backup\*.sql vào cơ sở dữ liệu
- Thay đổi thông số kỹ thuật trong file config.php trong mã nguồn tại đường dẫn \domains\domain_name.com\public_htm\config.php