[Thành viên] Cách thêm thành viên quản trị mới?

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị (Cách đăng nhập vào hệ thống quản trị tham khảo link sau: http:…)

Bước 2: CLICK CHỌN MỤC “TÀI KHOẢN”

Tìm mục tài khoản ở memu bên trái màn hình và click chọn

Doi mat khau 1


Giao diện trang quản lý TÀI KHOẢN sau khi click chọn:

Doi mat khau 3


Bước 3: CHỌN “THÊM TÀI KHOẢN MỚI”

Them tai khoan

Giao diện sau khi chọn "Thêm tài khoản mới"

Them tai khoan 4

Điền tất cả các thông tin theo yêu cầu vào click vào "thêm tài khoản" để hoàn tất việc thêm tài khoản mới