Cấu hình thủ công Servers & Ports dịch vụ email của Ngôi Sao Số

Nếu cấu hình "Autodiscover & Autoconfig" không hoạt động trên ứng dụng của bạn, dưới đây là các cổng thủ công để bạn có thể tự cấu hình

Cổng thủ công cho IMAP

Encryption

Address

Ports

NONE

imap.tenmiencuaban.com

143

TLS

imap.tenmiencuaban.com

143

SSL

imap.tenmiencuaban.com

993

Cổng thủ công cho SMTP

Encryption

Address

Ports

NONE

smtp.tenmiencuaban.com

25,26,587

TLS

smtp.tenmiencuaban.com

25,26,587

SSL

smtp.tenmiencuaban.com

465

Quan trọng: Bạn phải bật Xác thực SMTP trong ứng dụng email của mình để gửi e-mail.

Cổng thủ công cho POP3

Encryption

Address

Ports

NONE

pop.tenmiencuaban.com

110

TLS

pop.tenmiencuaban.com

110

SSL

pop.tenmiencuaban.com

995