Cách thêm chữ ký email

Cách cấu hình để thêm chữ ký email.

Bước 1:

Cách thêm chữ ký email 1
 

Bước 2:

Cách thêm chữ ký email 2
 

Bước 3:

Cách thêm chữ ký email 3