[Mô đun hệ thống] - Báo cáo

Mô đun hệ thống này cho phép bạn theo dõi tổng quan các sự kiện có thể có trên trang web.

Tuỳ thuộc vào từng trang web khác nhau, các sự kiện có thể khác nhau. Mô đun báo cáo bao gồm các mục:

Tổng quan trang web

Khu vực cho phép bạn quan sát nhanh các đơn hàng chưa xử lý, các từ khoá chưa có mô tả ... tại đây bạn có thể bấm vào các tên mô đun có màu xanh (blue) để đi đến mô đun nhanh.

tổng quan trang web
Màn hình tổng quan trang web.

Nhật ký hệ thống

Nơi bạn kiểm soát các bản ghi nhật ký giúp theo dõi các hoạt động đã tương tác trên các mô đun nhằm kiểm soát hệ thống với nhiều quản trị viên làm việc cùng lúc. Lúc này bạn có thể nắm được ai đã thực hiện điều gì trong khu vực quản trị trang web.

nhật ký hệ thống
Màn hình nhật ký hệ thống