Hướng dẫn active ssl trên kloxo

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt SSL trên Kloxo

** Ghi chú:

Kloxo không support sinh csr theo chuẩn 2048 bit qua control panel ,cho nên ta phải dùng command qua ssh

Bước 1 - Đăng nhập ssh bằng 1 ct ssh vd : putty với quyền root

Bước 2 - Chạy câu lệnh sinh key

openssl genrsa -out tendomain.phanmorong.key 2048

Sau khi đã có:

  • mail admin
  • tên domain (phân biệt www và không có www)
  • Web Server CERTIFICATE
  • INTERMEDIATE CA:

Bước 3.Bạn ssh vào server, gõ lệnh:

Cat tendomain.phanmorong.key để lấy RSA private key

Bước 4. Vào http://ip:7778 login bằng user admin > ssl certificate > Add Upload Txt

  • nhập tên ssl
  • nhập server certificate, rsa key, CA certificate
  • nhấn add

Bước 5.Trở lại home > vào ip address > chọn ip server của bạn> Ssl Configuration Home > chọn tên certificate > update

Bước 6. Chọn configure domain > chọn tên domain > update

Bước 7.Ssh vào server, restart apache bằng lệnh:

service httpd restart