Cấu hình SMTP với WordPress

các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ. Cấu hình SMTP với WordPress

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Nếu website được xây dựng từ WordPress thì cấu hình như thế nào ?

+ Đăng nhập vào quản trị WordPress (Ví dụ: http://demo.com/wp-admin/ - WordPress 3.5)
+ Vào menu Settings >> Chọn Email >> Advanced Email Options

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

1.Sử dụng mail hosting :

 •  From Email: Nhập Email gởi
 •  From Name: Tên người gởi
 •  Mailer : chọn Send all WordPress emails via SMTP
 •  Return Path : unCheck
 •  SMTP Host: mail.demo.com
 •  SMTP Port: 25
 •  Encryption : No encryption // Mail hosting không hỗ trợ
 •  Authentication : Yes: Use SMTP authentication.
 •  Username : User đăng nhập của Email gởi
 •  Password : Password đăng nhập của Email gởi

2.Sử dụng Gmail :

 •  From Email: Nhập Email gởi
 •  From Name: Tên người gởi
 •  Mailer : chọn Send all WordPress emails via SMTP
 •  Return Path : unCheck
 •  SMTP Host: smtp.gmail.com
 •  SMTP Port: 465
 •  Encryption : Use SSL encryption
 •  Authentication : Yes: Use SMTP authentication
 •  Username : User đăng nhập của Email gởi
 •  Password : Password đăng nhập của Email gởi