Website của tôi có bị đặt quảng cáo khác hay không?

Không! Chúng tôi không can thiệp, sửa đổi hay lợi dụng website của khách hàng với bất kỳ mục đích hay hình thức nào.