Web Hosting được sao lưu (backup) như thế nào?

Chúng tôi Backup định kỳ mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng tùy theo gói dịch vụ hosting bạn sử dụng để có chế độ backup định kỳ khác nhau. Bạn có thể yêu cầu khôi phục dữ liệu thông qua hệ thống trợ giúp của chúng tôi.