Lỗi Listing Directory khi sử dụng Filezilla version 3.10

Lỗi Listing Directory khi sử dụng Filezilla version 3.10

Sử dụng Filezilla version 3.10 trở lên mặc định connect theo TLS, dẫn đến lỗi Listing Directory.
Để khắc phục thì cần vào File > Site manager > chọn option "Only use plain FTP (insecure)"

filezilla version 310
Filezilla version 3.10