[Linux] Hướng dẫn thay đổi php, zend, Ioncube trên Directadmin

Hướng dẫn bạn một số cách cơ bản để thay đổi phiên bản PHP, Zend, Ioncube trên server hoặc vps sử dụng directadmin

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn một số cách cơ bản để thay đổi phiên bản PHP, Zend, Ioncube.

Kiểm tra phiên bản php hiện tại đã hỗ trợ ioncube và zend hay chưa bằng lệnh sau:
php -v
Kết quả nhận được như sau cho thấy ioncube và Zend Guard chưa được cài đặt.
PHP 5.3.29 (cli) (built: Jan 11 2015 22:22:19) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
Để bắt đầu cài đặt các thành phần, Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
 

1. Di chuyển đến thư mục thiết lập của Directadmin.

cd /usr/local/directadmin/custombuild

2. Cài đặt ioncube

 
- Thiết lập cho phép sử dụng ioncube với câu lệnh sau:

./build set ioncube yes

Kết quả nhận được như sau: 
Changed ioncube option from no to yes
- Tiến hành cài đặt: 

./build ioncube

- Bạn sẽ nhận được thông báo khi cài đặt thành công:

Downloading        ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz...

--2015-01-14 09:22:35--  http://files10.directadmin.com/services/custombuild/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Resolving files10.directadmin.com... 103.246.18.4

Connecting to files10.directadmin.com|103.246.18.4|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 5598952 (5.3M) [application/x-gzip]

Saving to: `/usr/local/directadmin/custombuild/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz'

100%[=====================================================================================================================================>] 5,598,952   1.05M/s   in 6.4s    

2015-01-14 09:22:42 (853 KB/s) - `/usr/local/directadmin/custombuild/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz' saved [5598952/5598952]

ionCube loader has been installed.

3. Cài đặt Zend Guard Loader.

 
- Thiết lập cho phép sử dụng Zend Guard Loader với câu lệnh sau:
./build set zend yes
Kết quả nhận được như sau:
Changed zend option from no to yes
- Tiến hành cài đặt zend:
./build zend
Kết quả nhận được khi quá trình cài đặt thành công:
Downloading ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz... --2015-01-14 09:20:37-- http://files10.directadmin.com/services/custombuild/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz Resolving files10.directadmin.com... 103.246.18.4 Connecting to files10.directadmin.com|103.246.18.4|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 434691 (425K) [application/x-gzip] Saving to: `/usr/local/directadmin/custombuild/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz' 100%[=====================================================================================================================================>] 434,691 205K/s in 2.1s 2015-01-14 09:20:40 (205 KB/s) - `/usr/local/directadmin/custombuild/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz' saved [434691/434691] Zend Guard Loader has been installed.

3. Kiểm Tra lại thông tin sau khi cài đặt 

 
Câu lệnh kiểm tra:
php -v
Kết quả của cài đặt thành công sẽ như sau:
PHP 5.3.29 (cli) (built: Jan 11 2015 22:22:19) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies with the ionCube PHP Loader v4.7.3, Copyright (c) 2002-2014, by ionCube Ltd., and with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies