[Linux] Cài đặt Directadmin trên máy chủ hoặc VPS

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt Directadmin trên máy chủ hoặc vps để quản lý hosting.

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt Directadmin để quản lý hosting :

Trước khi cài đặt phải install thêm một số gói cần thiết như sau:

yum install nano -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install wget -y
yum install perl -y
yum install make -y
yum install mailx -y
yum install quota -y
yum install bc -y
yum install flex -y
yum update -y

Sau khi đã install các package, bây giờ chỉ chuẩn bị client ID, license ID để cài đặt (Money payment)

Download bộ cài

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh
# ./setup.sh

Chmod để có thể run

# chmod 755 setup.sh

Bắt đầu cài Directadmin:

Sau đó sẽ yêu cầu bạn nhập client ID, license ID.
Trong quá trình cài đặt bạn lưu ý, lúc chọn kiểu cài đặt nên chọn custombuild 1.1. Và khi điền hostname phải là full: server.domain.com chứ không phải chỉ domain.com.
Sau khi điền các thông tin thì đợi khoảng 1h30 là xong. Khi cài đặt xong, do DA dùng port 2222 nên default iptables sẽ closed port này nên cần stop iptables.

# service iptables stop
# chkconfig iptables off

Cài đặt xong DA sẽ được lưu trong /usr/local/directadmin.

Trong đó có folder quan trọng nhất là /custombuild, bạn có thể thay đổi các cấu hình mặc định khi cài trong này. Có thể tham khảo về custombuild tại http://directadmin.com/forum/showthread.php?t=29824 user và pass mặc định là: admin và admin; nếu vẫn không được thì vào ssh change lại password cho user admin bằng lệnh sau: passwd admin

Lệnh để change getLicense vào direcadmin

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234 ( Client ID: 123 and License ID: 1234 )
service directadmin restart