Cài đặt NukeViet trên host Linux sử dụng Direct Admin

Để cài đặt NukeViet lên host DirectAmin ta thực hiện các thao tác sau :

Bước 1: Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web

Trên giao diện Domain tìm mục "Your Account" -> Click "File Manager"

Bước 2 : Upload mã nguồn lên host

Click vào "Upload file to current directory"
Chọn tệp tin upload lên host
Click "Upload" để upload tập tin

Bước 3: Tạo database MySQL trên DirectAmin

Để tạo database MySql trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :
Trên giao diện DirectAdmin tìm "Your Account" -> "MySQL Managermant"
Click "Create new Database"

Điền thông số cần thiết -> Click "Create" để hoàn tất

    Database Name : tên database
    Database Username : tên user trên database
    Username Password : mật khẩu user
    Confirm Password : xác nhận lại mật khẩu

Bước 4 : Tiến hành cài đặt NukeViet trên host với dabatase vừa tạo

4.1 : Từ trình duyệt web bạn truy xuất vào thư mục vừa unzip trên host

Giao diện cài đặt của NukeViet 3.0

4.2 : Tiến hành chọn ngôn ngữ -> Bước kế tiếp

4.3 : Giới thiệu về bản quyền NukeViet -> Click "Bước kế tiếp"

4.4 : Tiến hành kiểm tra máy chủ xem co tương thích với phiên bản của NukeViet không ?

Nếu tương thích Click "Bước kế tiếp" để tiếp tục

4.5 : Tiến hành kiểm tra danh sách các file được CHMOD

Nếu "Ok" Click "Bước kế tiếp" để tiếp tục

4.6 : Cấu hình Database cho NukeViet

Kiểu DATABASE : chọn MYSQL
Tên Host : Thường là Localhost
Username : User của database
Mật khẩu : Mật khẩu của Database
Tên  Cơ Sở Dữ Liệu : Tên database ta tạo trên bước 4

Click -> "Thưc hiện" tiếp tục

4.7 : Khai báo thông tin Website

TÊN SITE : Tên của trang web. Có thể là tên bạn, tên công ty, tổ chức ...
TÀI KHOẢN ADMIN : Tài khoản quản trị cao nhất trong hệ thống
EMAI : Nhập địa chỉ email của bạn
MẬT KHẨU : Mật khẩu cho tài khoản ADMIN
NHẬP LẠI MẬT KHẨU : Xác nhận mật khẩu cho tài khoản ADMIN
CHỌN CÂU HỎI DỰ PHÒNG : Dùng khi bạn quên mật khẩu
CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN : Dùng khi bạn quên mật khẩu
Click -> "Thực hiện"

4.8 : Thông báo cài đặt thành công mã nguồn NukeViet lên host

Click -> "Đăng nhập trang quản trị để vào phần quản trị website"
Giao diện trang quản trị hệ thống

Giao diện NukeViet