Cài Joomla trên host Linux sử dụng Direct Admin

Để cài đặt Joomla lên host DirectAmin ta thực hiện các thao tác sau :

Bước 1: Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web

Trên giao diện Domain tìm mục "Your Account" -> Click "File Manager"

Bước 2 : Upload mã nguồn lên host

Click vào "Upload file to current directory"
Chọn tệp tin upload lên host
Click "Upload" để upload tập tin

Bước 3: Tạo database MySQL trên DirectAmin

Để tạo database MySql trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :
Trên giao diện DirectAdmin tìm "Your Account" -> "MySQL Managermant"
Click "Create new Database"

Điền thông số cần thiết -> Click "Create" để hoàn tất

    Database Name : tên database
    Database Username : tên user trên database
    Username Password : mật khẩu user
    Confirm Password : xác nhận lại mật khẩu

Bước 4 : Tiến hành cài đặt Joomla trên host với dabatase vừa tạo

Giao diện cài đặt Joomla

Bước 4.1 : Chọn ngôn ngữ cài đặt sau đó Click "Next" để tiếp tục

Bước 4.2 : Tiến hành kiểm tra tương thích phiên bản joomla trên host

Nếu tương thích Click "Next" để tiếp tục

Bước 4.3 : Giới thiệu về thông tin bản quyền joomla -> Click "Next" để sang bước tiếp theo
Bước 4.4 : Khai báo thông tin host và database cho joomla

Database Type : Chọn MySQL

Host Name : Thông thường là localhost
Username : Username có quyền truy cập database
Password : Mật khẩu của User
Database Name : Tên cơ sở dữ liệu tạo phía trên
Table prefix : Tạo bảng database backup
Click "Next" sang bước kế tiếp

Bước 4.5 : Khai báo cấu hình cho FTP -> Click "Next" sang bước kế tiếp

Bước 4.6 : Cấu hình cho Joomla -> Click "Next" sang bước tiếp theo

Admin User : Tài khoản quản trị của joola
Admin Password : Mật khẩu tài khoản admin
install Sample Data : Cài đặt data mẫu

Bước 5.7 : Thông báo cài đặt joomla thành công

Lưu ý : Sau khai cài thành công joomla ta cần xóa thư mục "installation" để hệ thống hoạt đông