[Sản phẩm] Danh sách sản phẩm

Cho phép quản lý các sản phẩm đã đăng lên trang web.
Hiển thị danh sách các sản phẩm đã đăng bao gồm: tên sản phẩm, thời gian đăng, đơn giá, lượt xem, SL trong kho, đã bán, trạng thái và chức năng.

Các tính năng phụ:

1. Cho phép sửa, xóa thông tin của sản phẩm.

sp danhsachsp 1

2. Cho phép tìm kiếm:

Tìm kiếm theo từ khóa, theo các thuộc tính của sản phẩm.: cho phép bạn có thể tìm kiếm theo từng thông tin của sản phẩm như mã sản phẩm, tên sản phẩm, nội dung, tác giả sản phẩm, người nhập liệu.Tìm kiếm theo loại sản phẩm:Hiển thị số lượng sản phẩm.

3. Nút trạng thái gồm:

  • Nhập kho. Nhập sản phẩm vào kho
  • Sao chép sản phẩm.
  • Sửa.
  • Xóa.

4. Nút chức năng thực hiện nhanh