Sửa lỗi "mysql error: The table 'session' is full" của mã nguồn thông dụng.

Khi sử dụng các mã nguồn thông dụng bạn thường gặp lỗi crash table session hoặc full table session do số lượng các record của table rất lớn dẫn đến lỗi trên.

Lỗi thường gặp:

Đôi khi người dùng khi truy cập vào một diễn đàn sử dụng mã nguồn thông dụng như Vbulletin hoặc các CMS như Durpal, Joomla bạn thường gặp thông báo Database error mà không biết nguyên nhân gì và đây cũng là một lỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhận biết và sửa lỗi "mysql error: The table 'session' is full" lấy mã nguồn vBulletin làm ví dụ.

Cách khắc phục

Dưới đây là hình ảnh lỗi gặp phải trong mã nguồn vBulletin và phương hướng giải quyết cho các bạn.

lỗi database error vbbb

Đối với Vbulletin

Thông thường sẽ xuất hiện thông báo lỗi của VBB như sau, thông báo lỗi của VBB: Database error in vBulletin 4.1.4.

Invalid SQL:     INSERT IGNORE INTO session (sessionhash, userid, host, idhash, lastactivity, location, styleid, languageid, loggedin, inforum, inthread, incalendar, badlocation, useragent, bypass, profileupdate, apiclientid, apiaccesstoken, topxtab, topxmenu, topxresult)     VALUES ('f4e3fa9a4efasdw52bcbafd7d0c38ca', 1, '222.253.87.85', '600c2114es2dss9570c2f50c4709c1e9', 1311379985, '/', 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1', 0, 0, 0, '', 'latest_posts', 'top_posters', 0);
MySQL Error   : The table 'session' is full Error Number  : 1114 Classname     : vB_Database MySQL Version : 5.0.77

Phương hướng khắc phục như sau:

Để cho VBB chạy lại các bạn vào Phpmyadmin sau đó vào database chọn table session không hoạt động. Để khắc phục lỗi này chỉ cần các bạn xem lại fooder chuẩn của vBulletin và thêm vào đó dòng chứa cron.php vào fooder đang dùng.

Đối với các mã nguồn khác

Bạn vào trực tiếp cơ sở dữ liệu và thực hiện việc check,repair và optimize table session bị error để hệ thống có thể chạy lại ngay và empty các dữ liệu trong table này.