License báo hết hạn, Expire/Deactive khi thay đổi phần cứng Server Virtuozzo

Do License Virtuozzo và Parallels nói chung nhận diện Server thông qua mã phần cứng (Hardware ID hay HWID).

Do License Virtuozzo và Parallels nói chung nhận diện Server thông qua mã phần cứng (Hardware ID hay HWID), khi thay thế phần cứng thì License sẽ báo lỗi. License Parallels không phân biệt IP máy chủ. Để thao tác kích hoạt lại License, bạn cần làm như sau:

Trước hết bạn phải truy cập Server, dùng lệnh để lấy HWID của Server:

Đối với Linux: # cat /proc/vz/hwid

Đối với Windows: vzlicense -h hoặc vzkeygen

Gởi HWID này cho nhà phân phối License và yêu cầu Reset/Active lại License tương ứng với HWID mới này.