Xử lý lỗi "Internal Server Error" khi chạy suPHP trên Kloxo

Các hệ thống sử dụng Kloxo đều gặp lỗi truy cập website "500-Internal Server Error" khi chạy suPHP.

Như các bạn cũng đã biết để đảm bảo tính ổn định và an toàn hệ thống, quản trị viên thường lựa chọn sử dụng suPHP cho các máy chủ mà họ cài đặt. Tuy nhiên đối với các hệ thống sử dụng Kloxo đều gặp lỗi truy cập website "500-Internal Server Error" khi chạy suPHP.

Nguyên nhân có thể là do php-cgi ở phiên bản này được thiết kế cho php-fpm và lỗi này hay xuất hiện khi chạy Fastcgi với Lighttpd và Suphp cho Apache.

Bạn có thể tham khảo phương án xử lý trường hợp này là downgrade PHP theo hướng dẫn chúng tôi thu thập từ ngoài Internet.
 

1. Đối với APACHE

- Sao lưu php.ini

cd /etc yes | cp -rf php.ini php.ini.bck cd /


- Hạ PHP xuống phiên bản cũ

rpm -e –nodeps php rpm -e –nodeps php-cli rpm -e –nodeps php-common rpm -e –nodeps php-fpm yum install php-5.2.17-1


- Copy sang phiên bản cũ

yes | cp -rf /usr/bin/php /usr/bin/php_pure yes | cp -rf /usr/bin/php-cgi /usr/bin/php-cgi_pure


- Làm cho suphp nhận phiên bản cũ như là phiên bản mới

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/file/ yes | cp -rf etc_suphp.conf etc_suphp.conf.orig sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure”/’ etc_suphp.conf cd /etc sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure”/’ suphp.conf


- Khôi phục php.ini

yes | cp -rf php.ini.bck php.ini cd /


- Nâng cấp trở lại

yum upgrade php*


- Khởi động lại server

Reboot

 

2. Đối với LIGHTTPD

Rất đơn giản, bạn chạy lần lượt các lệnh sau
 

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/lib/domain/web/driver yes | cp -rf web__lighttpdlib.php web__lighttpdlib.php.orig sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi\\”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure\\”/’ web__lighttpdlib.php cd /home/httpd sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi/\/usr\/bin\/php-cgi_pure/’ nobody.sh cd /