Hướng dẫn cài đặt miễn phí chứng thực SSL Let’s Encrypt

Let’s Encrypt được điều hành bởi Internet Security Research Group (ISRG) cơ quan ủy quyền chứng chỉ mới , miễn phí và được công nhận bởi các trình duyệt lớn như Google Chrome , Firefox , IE

Hướng dẫn cài đặt SSL/TLS :

Đầu tiên, bạn muốn lấy chứng chỉ của website cho trang: www.ngoisaoso.vn . Cần sử dụng quyền root trong máy chủ chứa website ngoisaoso.vn

Bước 1: Kết nối SSH đến máy chủ

Bước 2: Cài đặt Git

#apt-get install git

Bước 3: Tải và cài đặt phiên bản mới nhất của Let’s Encrypt Client

#git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

#cd letsencrypt

#./letsencrypt-auto

Bước 4: Nhấn Enter để đồng ý các điều khoản

Bước 5: Gõ tên máy chủ vào trong hộp thoại ( www.ngoisaoso.vn ). Rồi nhấn Enter

Bước 6: Điền địa chỉ Email. Nhấn Enter

Bước 7: Xem lại điều khoản sử dụng. Nhấn Enter để tạo và cài đặt chứng chỉ

Sau khi cài đặt xong . Sẽ hiện thông báo “Congratulation“

Hướng dẫn cài đặt SSL/TLS Nginx/Apache 

Mặc định máy chủ web chạy bằng Nginx hoặc Apache sẽ không được cấu hình hoặc sử dụng chứng chỉ mới. Bạn cần phải làm bước tiếp theo để thay đổi .

Máy chủ web chạy Nginx 

Bước 1: Mở file cấu hình bằng câu lệnh nano :

#sudo nano /etc/nginx/sites-available/www.ngoisaoso.vn

Bước 2: Thêm dòng sau : 

http{
server{

listen 443 ssl;
server_name www.example.com;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/.wwwexample.com/privkey.pem;

}
}

Bước 3: Khởi động lại Nginx

#sudo nginx -s reload

Ngoài ra, bạn có thể đọc chi tiết tại liệu tại đây

Một điều cần lưu ý là Let’Encrypt sẽ có hiệu lực trong 90 ngày. Để làm mới chứng chỉ, bạn cần tiến hành thực hiện câu lệnh sau :

#letsencrypt-auto

Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí từ Let's Encrypt nhanh chóng, bạn có thể tạo chứng chỉ SSL nhanh chóng bằng cách mua một gói Cloud Hosting từ Ngôi Sao Số (Bấm thao khảo dịch vụ tạo SSL miễn phí từ Let's Encrypt)