[Directadmin] Tên miền đã tồn tại (Domain Already Exists)

Trong quá trình quản trị server bằng Directadmin nếu bạn gặp thông báo Domain Already Exists bạn phải làm gì ?

Thông báo này sẽ xuất hiện nếu các tên miền đã có trên hệ thống. Cách mà DirectAdmin sẽ kiểm tra xem tên miền đã được đăng trên hệ thống bằng cách xem trong file named.conf.

  • RedHat: /etc/named.conf
  • FreeBSD: /etc/namedb/named.conf

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã không thêm tên miền trong DirectAdmin (Vào mục "Show All Accounts" trong Admin Panel để kiểm tra xem tên miền đó đã tồn tại chưa), sau đó bạn loại bỏ tên miền từ file named.conf hoặc bằng tay, hoặc bằng cách loại bỏ tên miền báo tồn tại từ Admin Panel -> DNS Admin. Sau đó, bạn sẽ có thể thêm lại tên miền này.

Lưu ý: Hãy chắc chắn sao lưu các tên miền nếu bạn không muốn mất dữ liệu dns được lưu trữ trên hệ thống máy chủ.

Với việc bổ sung các tùy chọn Multi Server, dns bây giờ có thể được lưu trữ trên máy chủ DA khác. Đảm bảo rằng máy chủ đã liệt kê trong "Admin Level -> Multi Setup Server"  và nó cũng không thể hiện tên miền trong file named.conf. Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn "check domain" máy chủ đó sẽ không truy vấn.