Cấu hình catch-all email trên Cpanel

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

1. Định nghĩa:


Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và  email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com.

2. Mục đích:

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy bạn cấu hình, chẳng hạn nhưinfo@domain.com 


3. Các bước thực hiện

Để cấu hình catch-all email bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

a.  Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

b. Vào menu Quản lý hòm thư điện tử => Địa chỉ email mặc định

cấu hình email


Tiếp theo bạn cần chọn domain cần cấu hình, Ở mục Forward to email address bạn điền email mà bạn muốn nhận thư vào. Sau đó chọn Change để lưu thiết lập.