Cấu hình SMTP với DirectAdmin để gởi các email nội bộ của hệ thống

Nếu bạn thấy cần thiết lập máy chủ email sử dụng Directadmin để gửi tất cả email nội bộ thông qua SMTP thay vì dùng hàm mail mặc định của máy chủ, sẽ dễ dàng vào spam.

1. Điều kiện bắt buộc

 • Bạn cần biết tên máy chủ của máy chủ SMTP sẽ chuyển tiếp thư cho máy chủ thư của bạn, đó là smtprelay.ngoisaoso.vn trong trường hợp của chúng tôi
 • Bài viết này giả định rằng không cần xác thực trên máy chủ chuyển tiếp SMTP
 • Bài viết này được viết cho DirectAdmin với Exim
 • Bạn cần chạy exim.conf 4.5.7 trở lên, vui lòng xem bài viết này nếu bạn cần cập nhật
 • Bạn cần chuẩn bị sẵn chi tiết đăng nhập SSH của máy chủ của mình
 • 2. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập bằng SSH

Đăng nhập root để thực hiện việc sửa file cấu hình /etc/exim.routers.pre.conf

Bước 2: Cấu hình lại file exim.routers.pre.conf

Sao chép/dán lệnh nội dung bên dưới vào file /etc/exim.routers.pre.conf hoặc thêm vào dòng 
route_list = !+local_domains smtprelay.ngoisaoso.vn::587
Lưu ý dòng in đậm thay thế với cụm msay chủ SMTP bạn muốn thực hiện
cat <<'EOF' > /etc/exim.routers.pre.conf
smart_route:
 driver = manualroute
 domains = ! +local_domains
 ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
 condition = "${perl{check_limits}}"
 transport = remote_smtp
 route_list = !+local_domains smtprelay.ngoisaoso.vn::587
 no_more
EOF

Bước 3: Khởi động lại exim

Khởi động lại mailserver bằng lệnh sau:
service exim restart
Chúc mừng, bạn đã thiết lập thành công chuyển tiếp SMTP với DirectAdmin.