[Linux] Cài đặt WHM/Cpanel trên máy chủ hoặc VPS

Bài viết hướng dẫn cài đặt WHM/Cpanel trên máy chủ hoặc VPS sử dụng hệ điều hành linux.

Để cài đặt Cpanel, bạn hãy login vào VPS qua SSH bằng tài khoản root, sau đó sử dụng các lệnh ở phía dưới để cài đặt Cpanel.

1. Cài đặt Cpanel/WHM

# yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib*
# yum install libexi* libjpe* libpng* gifl* freetype curl curl-* xmlrpc
# yum upgrade kernel*
# yum update
# cd /home
# wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest
# sh latest

Quá trình cài đặt có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ, tuy nhiên với các VPS có cấu hình thấp, việc cài đặt có thể kéo dài tới 10 giờ. Khi việc cài đặt hoàn thành, việc hoàn thành cài đặt sẽ thực hiện qua địa chỉ http://xxxx.xxx.xxx.xxx:2087 (login bằng tài khoản root của VPS).

2. Cập nhật bản quyền

Chạy lệnh sau để cập nhật bản quyền cho Cpanel

# /usr/local/cpanel/cpkeyclt

Chúc bạn thành công.